1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad e-poe tüüptingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning Felistella OÜ, registrikood 12018979, www.facebook.com/FelistellaEesti e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele. Kliendi poolt esitatud tellimus on ostu-müügi lepinguks Felistella OÜ ja kliendi vahel. Felistella OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma. Felistella OÜ jätab endale vajadusel õiguse tellimus tühistada.

1.2. Tingimustega tutvumine on kliendile kohustuslik. Klient kinnitab, et on eelnevalt tutvunud kehtivate Tingimuste ja Hinnakirjaga, tingimused on talle arusaadavad.

1.3. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning www.facebook.com/FelistellaEesti e-poe Tingimustes kokkulepitust.

1.4. Felistella OÜ-l on õigus www.facebook.com/FelistellaEesti e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.facebook.com/FelistellaEesti. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendile tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Tingimustes kasutatakse alljärgnevaid mõisteid:

Klient - teenuse kasutaja, üks lepingu pooltest, tarbijast füüsiline isik või juriidiline isik, kes on esitanud tellimuse ja sõlminud ostu-müügi lepingu;

Lepingupooled - e-poe teenuse kasutaja ühelt poolt ja Felistella OÜ kui tellimuse täitja teiselt poolt;

Makse - Kliendi poolt ostu-müügi Lepingu alusel makstav või maksmisele kuuluv mistahes rahasumma;

Maksetähtaeg - päev, millal makse peab olema laekunud Felistella OÜ arvelduskontole;

Tööpäev - päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, riigi- ega rahvuspüha, alates kella 09.00-st kuni 17.00-ni;

Tellimus – nõutud andmetega vorm (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress).

2. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA OSTU SOORITAMINE

2.1. www.facebook.com/FelistellaEesti e-poe pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

2.2. Klient valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse ning toodete kohaletoimetamise viisi.

2.3. Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

2.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Felistella OÜ arvelduskontole.

3. HIND

3.1. Kõik www.facebook.com/FelistellaEesti e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. www.facebook.com/FelistellaEesti e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul.

3.3. Felistella OÜ-l on õigus igal ajal muuta e-poe toodete hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Felistella OÜ tarnima Kliendile vastav toode tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

4. TOODETE EEST TASUMINE

4.1.Toodete eest on võimalik tasuda ainult arvega. Arve tasumiseks saadetakse e-maili teel.

4.2. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 3 tööpäeva jooksul Felistella OÜ arveldusarvele laekunud.

5. TELLIMUSE TÄITMINE, TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

5.1. Kaup saadetakse Kliendile tellimusel märgitud ja valitud kättetoimetamise viisil.

5.2. Kättetoimetamise viisidest kullerfirma valimisel toimetatakse tooted Kliendini peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 2.4. Kui toode on laos saadaval, tellimus täidetakse 3 tööpäeva jooksul ja kättetoimetamine on 1-3 t.p jooksul.

5.3. Sihtkoha hilisem muutmine peale tellimuse vormistamist ja tellimuse eest tasumist ei ole võimalik.

5.4. Palun jälgida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Felistella OÜ ja postiteenusepakkuja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. TELLIMISE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1. Kaupade tagastamiseks kirjutage mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist e-mailile vabas vormis tagastamisavaldus. Avalduses märgi ära müügiarve number, enda kontaktid, tagastatava toote nimetus ning soovi korral ka sobiva(te) asendustoo(de)te nimetus(ed).

6.2 Juhul, kui kliendi poolt tagastatud toode on kasutatud või kahjustatud, muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes või toimimiseks veendumiseks, siis on Felistella OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha kliendile tagastatavast summast.

6.3. Tellimusest taganemise korral tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa. Raha kantakse tagastatud toote eest tagasi kliendi arveldusarvele, kust toimus selle laekumine Felistella OÜ-le, hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest , eeldusel, et sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kaup on tagastatud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.2. sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab kauba tagastaja.

6.5. Kaubad tuleb tagastada Omniva pakiautomaadi (Tallinna Ülemiste Keskus) kaudu või aadressile: Valukoja 25, värav nr. 5, 11415 Tallinn, Harjumaa.

6.6. Rikutud või kahjustanud tooteid tagastada ei ole võimalik.

7. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

7.1. www.facebook.com/FelistellaEesti e-poe kasutamisel ning toodete soetamisel (lepingu sõlmimisel) küsime vaid neid andmeid, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Felistella OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, telefoninumber, e-posti aadress, tarnimise viis.

7.3. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

7.4. Tellija isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks tellijale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.5. Käesolevaga kinnitab Felistella OÜ, et isikыuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega ja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.6. Felistella OÜ jätab endale õiguse edastada tellijaid puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub tellija või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8. VASTUTUS

8.1.Felistella OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Felistella OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Felistella OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Felistella OÜ ei saanud mõjutada.

8.3. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.4. E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Harju Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

Firmast

Kirjastus Felistella asub Tallinas ja tegeleb trükitoodangu väljaandmisega. Meie tootevalikus ei ole esindatud mitte ainult raamatud, vaid ka turistidele mõeldud postkaardid, märkmikud, kalendrid jne. Samuti tegeleme me oma toodangu ekspordiga ning püüame olla oma segmendis innovaatilised ja maksimaalselt kompetentsed.

Tüüptingimused

Kontaktid

  Felistella OÜ

  10123 Pikk 9, Tallinn
  Harjumaa, Eesti
  +372 55 199 09 
  info@felistella.eu